Yazım Kuralları

Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Dergisi’ne gönderilecek yazılar aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale Gönderimi

Belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış makalelerin http://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni

Denizcilik Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, ana metin 11 punto ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Söz konusu şekil şartlarına uymayan yazılar, hakemlere gönderilmeden yazarlarına iade edilir.

Çalışmalar A4 kağıdına tek taraflı olarak yazılmalı ve üst:5 sol:5 alt:5 sağ:4,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

 

Uzunluk ve Sayfa Numaraları

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların uzunluğu, ekler ve kaynakça dahil 30 sayfayı geçmemelidir. Buna karşın, Editör ve/veya Yayın Komisyonunun uygun görmesi durumunda, daha uzun çalışmalar da değerlendirme sürecine alınabilir. Gönderilen çalışmaların en az 10 sayfa uzunluğunda olması beklenmektedir. Çalışmaya sayfa numarası verilmemelidir.

 

Makale

Yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası; makale başlığı, özet, anahtar kelimeler, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşan bölümdür. Dergiye gönderilen makalelerde aşağıdaki sıra izlenmelidir:

–     Başlık,

–     Öz, anahtar kelimeler,

–     Giriş,

–     Ana metin,

–     Sonuç,

–     Açıklayıcı notlar (eğer varsa),

–     Kaynakça

–     Ekler (eğer varsa).

 

Makalenin Başlığı

Tüm harfler büyük, kalın (bold), Times New Roman yazı tipinde 12 punto ortalanmış olarak yazılmalı ve iki satırı aşmamalıdır. Türkçe makaleler için başlığın İngilizcesi ve İngilizce makaleler için de başlığın Türkçesi yazılmalıdır.

Başlığın altında yazar(lar)ın, Adı Soyadı bulunmalıdır. Birden fazla yazarın bulunması durumunda yazarlar üst bilgi ile numaralandırılmalıdır. 

Örnek: ilk yazar adı (1) ve _inci yazar adı (2) vb.

Yazar(lar)ın kimliklerini belli edecek bilgiler (ORCID bilgileri, bağlı bulundukları kurum, elektronik posta adresleri) dipnot olarak bulunmalıdır. Yazar sayısının birden fazla olması durumunda, Dergi Editörlüğü ile yazarlar arasındaki iletişimi sağlayacak yazar belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın belirtilmemesi durumunda, makaleyi dergiye gönderen yazar ile iletişim kurulur.

 

Öz ve Anahtar Kelimeler

Makalenin başında, en az 150, en fazla 180 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetler içerisinde atıfta bulunulmamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır.

·         Öz (abstract) başlığı: Tüm harfler büyük, kalın (bold), Times New Roman yazı tipinde 10 punto ortalanmış ve italik olmalıdır.

·         Öz (abstract) metni: Times New Roman yazı tipinde 10 punto ve italik olmalıdır.

·         Özetlerin altında bir satır boşluk bırakılarak, Türkçe ve İngilizce olarak, konuyu en iyi şekilde ifade eden beş (5) anahtar kelime yazılmalıdır.

·         Yazılar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış olabilir. Ancak tüm çalışmalarda Türkçe ve İngilizce başlıkları ile birlikte Özet / Abstract bulunmalıdır.

 

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları

Ana metin Microsoft Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası tek paragraf aralığı (0 nk) verilmelidir. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi) kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden italik ve koyu olarak yazılmalıdır.

Yazıların ana başlığını oluşturan cümlenin tümü “BÜYÜK HARFLERLE ve KOYU (BOLD)” yazılmalıdır. İkinci alt başlıklar ise “İlk Harfleri Büyük ve Koyu (Bold)” yazılmalıdır. Ana ve alt başlıklar Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile yazılmış olmalıdır.

 

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller sırasıyla numaralandırılmalı (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1 gibi) ve metin içerisinde bulunması gereken yerde olmalıdır. Tablonun ismi tablonun üstünde yer almalıdır.  Şekillerin ismi ise şeklin altında yer almalıdır. Tablo ya da şeklin başlığının ilk harfleri büyük olmalıdır. Tablo veya şekle ilişkin kaynakça ise tablo ya da şeklin altına yazılmalıdır. Tablo ve şekiller, başlıklarıyla beraber metin içine ortalanarak yerleştirilmelidir. Tablo ve şekiller ile metin arasında bir satır başlık bırakılmalıdır. Tablo, şekil vs. içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Akışı bozan tablo veya veriler, çalışmanın sonuna “Ek” olarak konulabilir.

 

Tablo ve Şekil Başlığı Örnek:

Tablo 1: Limanlarda Performans Ölçümüne Yönelik Yazın Taraması (11 punto)

Şekil 1: Çalışmanın Kavramsal Modeli (11 punto)

 

Matematiksel Denklemler ve Formüller

Metin içerisinde yer alan matematiksel denklem ve formüller ortalanarak yazılmalıdır.  Matematiksel ifadelere sıra numarası verilmeli ve sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır. Denklem ile metin arasında (6 nk) boşluk bırakılmalıdır.

 

Kaynak Gösterme

Kaynaklara yapılan atıflar dipnotlar ile değil, metin içinde yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yıl, sayfa numaraları seklinde yapılmalıdır.

Örnek : …. sonucu elde edilmiştir (Saçaklıoğlu, 2008 : 18–22).

 

İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadını yazılmalıdır. Yazar sayısı üç ve üçten fazla olan çalışmalara atıf yapıldığında, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c, vb.) gibi semboller yazılarak kaynaklar birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır.

 

Metin İçinde Atıf Gösterimi

Kitap, makale, konferans bildirisi, editörlü kitap veya editörlü kitapta bölüme yapılacak olan atıflarda;

 

Tek yazar için:

(Stopford, 1997: 67)

 

İki yazar için:

(Bryman ve Teevan, 2005: 13)

 

İkiden fazla yazar için:

(Rodrigue et al. 2006: 54) İngilizce çalışmalar için

(Rodrigue vd. 2006: 54) Türkçe çalışmalar için

 

Açıklayıcı (Son) Notlar

Metin içindeki açıklayıcı (son) notlar, makalenin sonunda, kaynakçadan önce yer almalı ve metin içindeki sıraya uygun olarak (1, 2, 3, vb.) yazılmalıdır.

 

Kaynakça

Kaynakça makalenin bittiği sayfadan başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde atıfta bulunulan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli; atıfta bulunulmayan kaynaklar, kaynakçaya konulmamalıdır. Aynı yazar(lar)ın birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, yayın tarihi en eski olandan başlanılmalıdır. Yazar(lar)ın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulmuş ise, metin içerisinde olduğu gibi, kaynakça bölümünde de, yayın tarihinden sonra (a, b, c, …) harfleri kullanılarak kaynaklar sıralanmalıdır. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar yazılmalıdır. Dergilerde yayımlanan makalelerin ve derleme niteliğindeki (editörlü) kitaplarda yer alan bölümlerin sayfa numaraları mutlaka yazılmalıdır.

 

Kaynakçada kullanılan kısaltmalar, referans verilen kaynağın dili gözetilmeksizin, makalenin yazım diline uygun yazılmalıdır. Örneğin yazım dili Türkçe olan bir makalede referans gösterilen kaynak İngilizce ise, yazarlar arasında “and” yerine “ve” kullanılmalıdır.

 

Metin içinde atıfda bulunulan veya alıntı yapılan eserlerin kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda görülmektedir.

 

KİTAP:

Stopford, M. (1997). Maritime Economics. New York: Routledge.

 

Bryman, A. and Teevan, J. (2005). Social Research Methods. Canada: Oxford University Press. (İngilizce dilinde bir makalede kaynak gösterimi)

 

Rodrigue, J. Comtois, C. and Slack, B. (2006). The Geography of Transport Systems. New York:  Routledge

 

Alpugan, O., Demir, H., Oktav, M. ve Üner, N. (1995). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları. (Türkçe dilinde bir makalede kaynak gösterimi)

 

MAKALE:

Mangan, J., Lalwani, C. ve Gardner, B. (2001). Identifying relevant variables and modelling the choice process in freight transportation. International Journal of Maritime Economics, 3 (3), 278-297. (Türkçe dilinde bir makalede kaynak gösterimi)

 

Anderson, E.W., Fornell, C. and Lehmann, D.R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53–66. (İngilizce dilinde bir makalede kaynak gösterimi)

 

KONFERANS/SEMPOZYUM/ÇALIŞTAY BİLDİRİSİ

Atik, O. and Cerit, G. (2008). Government support for sustainability of marine salvage services: a case for Turkey. In: Proceedings of IAME 2008 Conference. Dalian, China.

 

RAPORLAR

DPT (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma planı, Ankara.

 

EDİTÖRLÜ KİTAPTA BÖLÜM

Heaver, T. (2002). Supply Chain and Logistics Management: Implications for Liner Shipping, in C. Grammenos  (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business, pp. 375-396. London: LLP Informa Publishing.

 

Cerit, A.G., Deveci, D.A. ve Denktaş Şakar, G. (2013). Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Sınıflamalar, İşlevler ve Deniz Ulaştırması. A. G. Cerit, D.A. Deveci ve S. Esmer (Ed.), Denizcilik Işletmeleri Yönetimi (s.3-21). İstanbul: Beta Yayınla

 

TEZ

Atlay Işık, D. (2010). Yat turizminde holistik pazarlama ve Türkiye için farklılaştırma stratejileri, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 

INTERNET

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. (2012). Deniz Ticareti Analizleri. http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DTGM/tr/YAYINLAR/20120816_142103_64032_1_64346.pdf, Erişim Tarihi: 04.01.2014.

 

Metin İçerisinde Kaynak Gösterilmesine İlişkin Örnekler

Deniz taşımacılığında brokerler, gemilerin ve taşımacılık hizmetlerinin alıcı ve satıcılarını biraraya getiren taraflar olarak tanımlanmaktadır (Strandenes, 2000:17).

 

Collins (2000: 102)’in aktarmasıyla 1993 tarihli Lloyd’s List dergisinde gemi brokeri şu şekilde tanımlanmaktadır:……

 

Christopher vd. (1991: 4), ilişki pazarlamasının müşterileri elde etme ve elde edilen müşterileri koruma gibi çift yönlü bir amacı gerçekleştirmek üzere işletmenin mevcut ve potansiyel müşterileriyle uzun dönemli ilişki kurmayı hedefleyen müşteri odaklı bir pazarlama yaklaşımı olduğunu belirtmişlerdir.

Yazarların, yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak çalışmalarını düzenledikten sonra aşağıda belirtilen kontrol listesine göre gerekli revizeleri yapmaları rica olunur. 

İmla ve dilbilgisi kontrolü yapıldı mı?
Tüm sayfa düzeni tek satır aralıklı yazıldı mı?
Sayfa düzeni A4 seçilip üst:5 sol:5 alt:5 sağ:4,5 cm boşluk bırakıldı mı?
Makale metninin (ana metnin) yazı tipi Times New Roman ve büyüklüğü 11 punto mu?
Makalenin Türkçe başlığı büyük harflerle, ortalanarak, 12 punto ve kalın olarak yazıldı mı?
Makalenin İngilizce başlığı büyük harflerle, ortalanarak, 12 punto ve kalın olarak yazıldı mı?
Metin içerisindeki ana başlıklar numaralandırılarak büyük harflerle, iki yana yaslı, 12 punto ve kalın olarak yazıldı mı?
Metin içerisindeki alt başlıklar numaralandırılarak ilk harfleri büyük, iki yana yaslı, 12 punto ve kalın olarak yazıldı mı?
Makale başlığının altına yazarların adı ve soyadı numaralandırılarak eklendi mi?
Yazarların adları  yazı tipi Times New Roman ve büyüklüğü 12 punto ve kalın olarak yazıldı mı ?
Yazarların bilgileri numaralandırılarak alt bilgi olarak eklendi mi?
Türkçe Özet ve 5 adet anahtar kelime 10 punto ve italik olarak yazıldı mı?
İngilizce Özet ve 5 adet anahtar kelime 10 punto ve italik olarak yazıldı mı?
Kaynaklar yazım kurallarına göre ve alfabetik sırayla yazıldı mı?
İkiden fazla yazarlı çalışmalarda metin içindeki kaynak kullanımı (Cerit vd. 2013: 10) veya (Cerit et al. 2013: 10) şeklinde yazıldı mı?
Metin içinde gösterilen kaynaklar, kaynakçadakiler ile uyumlu mu?
Ondalık dilimler virgül ile belirtildi mi? (10,25 gibi)
Türkçede yüzdelik gösterimler (%63, %10 gibi) şeklinde yapıldı mı?
İngilizcede yüzdelik gösterimler (63%, 10% gibi) şeklinde yapıldı mı?
Tablo ve şekiller doğru numaralandırıldı mı?
Tablo ismi tablonun üzerine ortalanmış ve 11 punto olarak yazıldı mı? Örnek: Tablo 1: Broker Seçimi Kriter Listesi
Şekil ismi şeklin altına ortalanmış ve 11 punto olarak yazıldı mı? Örnek: Şekil 1: Normal Dağılım Eğrisi
Tablo ve şekil içerisindeki metinler Times New Roman 10 punto aralığında ortalanarak yazıldı mı?
Metin içerisindeki matematiksel denklem ve formüller ortalanarak yazıldı mı?
Matematiksel denklem ve formüller ile metin arasında boşluk bırakıldı mı? (6 nk)
Makale ekler ve kaynakça dâhil 10-30 sayfa aralığında mı?

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast