Etik Beyan

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN ETİĞİ BİLDİRGESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Önlemek için aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt eder. Bu ilkeler Committee on Publication Ethics (COPE)Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI
Makale Yayınlama Kararları
Denizcilik Fakültesi Dergisi editörü, dergide yayınlanmak üzere teslim edilen makalelerden hangilerinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur. Editör ayrıca, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin dergide yayınlanacağının ve hangilerinin onur kırıcı yayın, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili yasal gerekliliklere tabi politikalara yönelik karar verilmesinden sorumludur. Editör, yayın kararı verilirken hakemler ile müzakere edebilme hakkına sahiptir. Editör, içerik ve genel olarak yayın kalitesinden sorumludur. Editör adil ve uygun bir hakem süreci sağlamalıdır.
Çıkar çatışması
Teslim edilen metinlerdeki yayınlanmamış materyal, yazarın açık yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından kendi çalışmasında kullanılamaz.
Tarafsızlık
Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmektedir. Metinler yazarların ırkı, cinsiyeti, cinsel tercihi, dini inancı, etnik kökeni, milliyeti ve siyasi görüşü göz önüne alınmaksızın, sadece entelektüel değerleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Gizlilik
Editör, editor yardımcıları ve yayın komisyonu, teslim edilen metinlerle ilgili bilgileri söz konusu metin yazar(lar)ı, hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncı dışında hiç kimseye ifşa etmemelidir.
COPE tarafından hazırlanan “Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları” adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.
HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
İvedilik
Kendisine atanmış olan çalışmayı eleştirmekte kendisini yetersiz hisseden ya da zamanında bir eleştiri sunamayacak durumdaki bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek inceleme görevinden ayrılmalıdır.
Gizlilik
İncelemeye alınan metinler gizli belge niteliği taşımalıdır. İncelemeye alınan çalışmalar, editör tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındakilere gösterilmemeli ve makaleler hakkında tartışılmamalıdır. Hakemlik sürecinde elde edilmiş ayrıcalıklı bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel çıkar için kullanılmamalıdır.
Tarafsızlık
Hakem eleştirileri nesnel olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidir.
Kaynakların Beyanı
Hakemler yazar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir hakem ayrıca değerlendirilen çalışma ile bilgileri dâhilinde daha önce yayınlanmış başka bir çalışma arasındaki esaslı bir benzerlik veya örtüşme durumunu editörün dikkatine sunmalıdır.
Çıkar Çatışması
Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar sebebiyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının var olduğu çalışmaları değerlendirmemelidir.
COPE tarafından hazırlanan “Hakem Kılavuzu”adlı PDF dokümanına erişmek için tıklayınız.
YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
Raporlama Standartları
Dergiye gönderilen bir çalışma özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Çalışmada kullanılan veriler çalışmada titizlikle sunulmalıdır. Bir çalışma yeterli düzeyde detay ve kaynak bilgisi içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler, etik olmayan durumlara yol açabileceğinden kabul edilemez.
Veri Erişimi ve Verilerin Elde Tutulması
Yazarlardan çalışmaları ile bağlantılı olarak değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ilgili ham veriyi sunmaları istenebilecektir, dolayısıyla bu verilere erişimi sağlamaya hazır olmalı ve çalışmalarının yayınlanmasını takiben bu verileri makul bir sure elde tutmalılardır.
Özgünlük ve İntihal
Yazarlar tamamen özgün çalışma metinleri yazmalı ve eğer başkalarının çalışmalarını ve/veya kelimelerini kullanıyorlarsa bunlara uygun şekilde alıntı yapmalılardır. Yazarlar, Denizcilik Fakültesi Dergisi’ne makale göndererek, makalelerinin özgün ve etik standartlara uygun olduğunu, yararlanılan kaynakların atıflarının tam olarak yapıldığını ve basılmış ya da yayın aşamasındaki başka makalelerle benzerlik taşımadığını garanti etmiş olur. 
Birden Fazla Yerde Yayın
Bir yazar genel olarak temelde aynı araştırmayı tanımlayan metni birden fazla makalede yayınlamamalıdır. Aynı çalışma metnini aynı anda birden fazla dergiye teslim etmek etik olmayan bir davranış olup kabul edilemezdir.
Kaynakların Beyanı
Başkalarının çalışmalardan alınan kaynakların beyanı her zaman uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar raporladıkları çalışmalarının esasını etkileyen önceki yayınlara alıntı göstermek zorundadır.
Çalışmanın Yazarlığı
Yazarlık; raporlanan çalışmanın kavramına, tasarımına, uygulamasına veya yorumuna anlamlı bir katkı yapan kişilerle sınırlı bir sıfat olmalıdır. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Araştırma projesinde çeşitli açılardan dâhil olmuş kişiler mevcutsa, bunlar katkıda bulunanlar sıfatıyla beyan edilmeli veya listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dahil olmasını sağlamalıdır.
İfşaat ve Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar çalışmalarındaki sonuç veya yorumlamaları etkileyecek herhangi finansal kaynağı veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Bir yazar kendi yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusuru fark ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği sağlamak o yazarın yükümlülüğüdür.
Yazarlık ve yazar sorumlulukları konusundaki ICMJE yönergeleri için tıklayınız.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast